Samadhi Bouddha Statue - Anuradhapura - Sri Lanka  IV-Ve Siècle

Journal - Sambodhi 

Janvier - Février - Mars 2003