Samadhi Bouddha Statue - Anuradhapura - Sri Lanka  IV-Ve Siècle

 Journal - Sambodhi

Avril - MAi - Juin 2003