Samadhi Bouddha Statue - Anuradhapura - Sri Lanka  IV-Ve Siècle

 Journal - Sambodhi

Avril - Mai - Juin 2002