Samadhi Bouddha Statue - Anuradhapura - Sri Lanka  IV-Ve Siècle

 Journal - Sambodhi

Avril -Mai -Juin 2001